Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2017

malamarcelka
13:19
malamarcelka
12:57
2626 1495 500
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viafoods foods
malamarcelka
12:57
2656 d1ca 500
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viacupcakes cupcakes
malamarcelka
12:57
2661 5347 500
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viacupcakes cupcakes
malamarcelka
11:52
9894 3f05 500
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie viakogs kogs
malamarcelka
11:44
2547 0d46 500
Reposted frommesoup mesoup viamadadream madadream

January 13 2017

malamarcelka
14:28
9737 8ddc
Reposted frombetterfuck betterfuck viadiedrunk diedrunk
malamarcelka
13:33
5243 de28
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
malamarcelka
13:32
malamarcelka
12:05
9201 adcc 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viadiedrunk diedrunk
malamarcelka
12:05
2673 be2d 500
Reposted fromAgnik Agnik viadiedrunk diedrunk
malamarcelka
12:03
5037 bb2a 500
Reposted fromslodziak slodziak viadiedrunk diedrunk
malamarcelka
09:09
7323 4c37
malamarcelka
09:05
3524 8894
malamarcelka
08:38
4951 bd2a 500
malamarcelka
08:34
1474 9482
malamarcelka
06:50
9991 7438

January 10 2017

malamarcelka
12:36
3110 7a0d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
malamarcelka
12:32
... spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie. 
— J.L.Wiśniewski

December 29 2016

malamarcelka
14:14
9349 6532 500
Reposted fromescapism escapism viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl