Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

malamarcelka
06:43
Ludzkie wspomnienia to przedziwna sprawa. Nasze głowy mają niezwykłą umiejętność przekształcania rzeczywistości, wiesz? Miłe przeżycia z czasem wydają się jeszcze przyjemniejsze. Ładne miejsca, które widzieliśmy kiedyś, w pamięci stają się jeszcze piękniejsze i większe. To dotyczy też zapachów i smaków. [...] Dlatego dobrze w życiu próbować ciągle nowych rzeczy odwiedzać nowe miejsce i poznawać nowych ludzi i nie kręcić się w kółko.
— Marcin Szczygielski – Tuczarnia motyli
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
06:40
4639 a85d 500
Reposted fromidiod idiod viasatyra satyra
06:39
7256 dae5 500
Reposted fromidiod idiod viasatyra satyra

March 23 2017

malamarcelka
14:18
0966 7e7d 500
Reposted fromfam fam viamagiciansassistant magiciansassistant
malamarcelka
14:18
malamarcelka
14:13
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
malamarcelka
14:11
4872 f61f
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaqbshtall qbshtall
malamarcelka
14:10
malamarcelka
14:09
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix

March 17 2017

malamarcelka
19:49
Reposted fromfitvet fitvet viascorpix scorpix
malamarcelka
19:47
19:42
9686 682e 500
Reposted fromsunlight sunlight viaszydera szydera
malamarcelka
12:30
Reposted fromgruetze gruetze viaszydera szydera

March 10 2017

malamarcelka
12:37
Reposted fromlamborg lamborg viacymen cymen
12:11
6567 0827 500

creatingaquietmind:

Pianobell is an innovative approach to an old doorbell which allows your visitors to perform a short piece of music to get your attention.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaszydera szydera
malamarcelka
12:09
4270 e097 500
Reposted fromjaslodka jaslodka viaszydera szydera

March 02 2017

malamarcelka
20:45
7369 58cc 500
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viaszydera szydera

March 01 2017

malamarcelka
14:23
malamarcelka
14:22
Reposted fromjasminum jasminum viahardbitch hardbitch

February 24 2017

malamarcelka
13:59
4592 8aaf
Reposted fromcarol91 carol91 viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl